Nikolay Roerich House Museum in Ulaanbaatar
Улаанбаатар дахь Николай Рерихийн байшин музей
Дом-музей Николая Рериха в Улаанбаатаре
Nikolay Roerich House Museum in Ulaanbaatar

Nikolaу Roerich is a famous Russian artist, writer and researcher of Asia. In September 1926, Rerich's Central Asian expedition arrived in Mongolia - it stayed here for 7 months. The Roerich family spent the winter of 1926-1927 in this house.


The house-museum consists of six rooms, which house reproductions of Roerich paintings and creative works, paintings and sculptures collected by the Mongolian Roerich Society during the all-Mongolian art competition.


The time Nikolaу Roerich spent in Mongolia had a great impact on his work and life. He had a profound influence on Mongolian culture and helped to present the beauty of the country to the rest of the world.

Улаанбаатар дахь Николай Рерихийн байшин музей

Николай Рерих бол Оросын нэрт зураач, зохиолч, Азийн судлаач юм. 1926 оны 9-р сард Рерихийн Төв Азийн экспедиц Монголд ирж энэ байшинд 7 сар байв. Рерихийн гэр бүл 1926-1927 оны өвлийг энэ байшинд өнгөрөөжээ.


Тус байшин-музей нь зургаан өрөөнөөс бүрддэг ба Рерихийн уран зургийн хуулбарууд болон Монголын Рерихийн нийгэмлэгээс бүх Монголын урлагийн уралдааны үеэр цуглуулсан уран зураг, уран баримал зэргийг багтаасан байдаг.


Николас Рерих Монголд өнгөрүүлсэн цаг хугацаа түүний ажил, амьдралд ихээхэн нөлөөлсөн. Тэрээр Монголын соёл урлагт асар их нөлөө үзүүлж, Монгол улсын байгалийн үзэсгэлэн гоо, сайхныг дэлхий дахинд таниулахад хувь нэмрээ оруулсан нэгэн юм.


Оросын их зураач Николай Константинович Рерихийн бүтээсэн долоон мянга гаран зурагт дорнын сэдэв давамгайлдаг. Түүний уран бүтээл дэлхийн олон оронд байдгийн нэгэн адил Монголын тухай буюу монголын хөрсөн дээр амилсан бүтээл цөөнгүй.

Дом-музей Николая Рериха в Улаанбаатаре

Николай Рерих - известный русский художник, писатель и исследователь Азии. В сентябре 1926 года Центрально-Азиатская экспедиция Рериха прибыла в Монголию — здесь она находилась 7 месяцев. В этом доме семья Рерихов провела зиму 1926-1927 годов.


Дом-музей состоит из шести комнат, в которых размещаются репродукции рериховских картин и творческие работы, картины и скульптуры, собранные Монгольским обществом Рерихов во время общемонгольского художественного конкурса.


Время, проведенное Николаем Рерихом в Монголии, оказало большое влияние на его работу и жизнь. Он оказал глубокое влияние на монгольскую культуру и помог представить красоту страны остальному миру.


Картины, нарисованные Николаем Рерихом в Монголии:

乌兰巴托尼古拉·罗里奇故居博物馆

尼古拉斯·罗里奇(Nikolaуs Roerich)是俄罗斯著名艺术家、作家和亚洲研究者。 1926年9月,罗里奇率领的中亚探险队抵达蒙古,并在此停留了7个月。 罗里奇一家在这所房子里度过了 1926 年至 1927 年的冬天。


故居博物馆由六个房间组成,收藏了罗里奇画作的复制品以及蒙古罗里奇协会在全蒙古艺术比赛期间收集的创作作品、绘画和雕塑。


尼古拉斯·罗里奇在蒙古度过的时光对他的工作和生活产生了很大的影响。 他对蒙古文化产生了深远的影响,并帮助向世界其他地区展示了这个国家的美丽。


尼古拉斯·罗里奇 (Nicholas Roerich) 在蒙古画的画作:


伟大的俄罗斯艺术家尼古拉斯·罗里奇 (Nicholaуs Roerich) 的七千幅画作以东方主题为主。 正如他的作品可以在世界许多地方找到一样,也有很多关于蒙古或在蒙古土地上创作的作品。