National Museum of Mongolia
Монголын үндэсний музей
Национальный музей Монголии
National Museum of Mongolia

The second (after the Chinggis Khan's museum) in size is the museum of Mongolia. The museum's exposition covers the history of Mongolia, starting from ancient times and ending with the modern period.


The museum current building was built in 1971 for the 50th anniversary of the Mongolian People's Revolution. Until 1991, the museum was called the Museum of the Revolution. A wide frieze with a trumpeting horseman symbolizing the victory of the People's Revolution runs along the top of the building.


As such the museum serve an educational and cultural role, providing public with opportunities to experience first-hand how Mongolians lived in historical times.


At the entrance there is a monument to the victims of political repression of the 1930s, an ancient bell and three menhirs. The latter are called deer stones. They were installed on the graves of noble warriors or at the place of sacrifice.

An audio guide in Mongolian and English is available in the museum. The signatures to the exhibits are also made in these two languages.

Монголын үндэсний музей

Хэмжээгээрээ Монгол улсын хоёр дахь (Чингис хааны музей эцэслэн баригдсаны дараа) том музей юм. Музейн үзмэр нь эртний үеэс эхлээд орчин үеийн Монголын түүхийг хамардаг. Монгол улсын анхны буюу Улсын Төв музей нь 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд бусад музейнүүд болон одоогын Улсын Төв музейнхээ үндэс суурь болсон юм.


Тус музейн одоогын барилга 1971 онд Монголын ардын хувьсгалын 50 жилийн ойд зориулан барьжээ. 1991 он хүртэл тус музейг Хувьсгалын музей гэж нэрлэдэг байв. Ардын хувьсгалын ялалтыг бэлэгдэгч бүрээ үлээж буй морьтон бүхий өргөн хэвтээ хэсэг барилгын дээр байдаг.


Монголын Үндэсний музей нь жил бүр тавин мянга гаруй үзэгч хүлээн авдаг Монголын түүх, уламжлалт ахуйг хадгалан үлдээх зорилготой тэргүүлэгч музей юм. Ингэж энэхүү музей нь боловсрол, соёлын үүргээ гүйцэтгэж, түүхэн цаг үед монголчууд хэрхэн амьдарч байсныг олон нийтэд нүдээр харах боломжийг олгож байна.


Музейн үүдэнд 1930-аад оны улс төрийн хэлмэгдэгсдийн хөшөө, эртний хонх, гурван чулуу бий. Сүүлийнх нь буган чулуу гэж нэрлэгддэг. Эдгээрийг язгууртнуудын булшинд эсвэл тахил өргөх газарт суулгадаг байжээ.

Музейд монгол, англи хэл дээрх аудио хөтөч бий. Үзмэрүүдийн тайлбарыг мөн энэ хоёр хэл дээр бичсэн.

Национальный музей Монголии

Второй (после окончания строительства музея Чингисхана) по размеру музей Монголии. Экспозиция музея охватывает историю Монголии, начиная с древнейших времен и заканчивая современным периодом.


Самый первый музей в Монголии открылся в 1924 году. Нынешнее здание Национального музея было построено в 1971 году к 50-летию монгольской Народной революции. До 1991 года музей назывался музеем Революции. По верху здания проходит широкий фриз с трубящим всадником, символизирующим победу Народной революции.


Помимо древних времен, в музее очень подробно рассмотрен период монгольской Народной революции 1921 года, становления социалистической Монголии и демократический переход начала 1990-х годов.


У входа памятник жертвам политических репрессий 1930-х, древний колокол и три менгира. Последние именуются оленными камнями. Их устанавливали на могилах знатных воинов или на месте жертвоприношений.

В музее доступен аудиогид на монгольском и английском языке. Подписи к экспонатам также выполнены на двух этих языках.

蒙古国家博物馆

仅次于成吉思汗博物馆,蒙古国家博物馆是规模第二大的博物馆。博物馆的陈列涵盖了蒙古的历史,从古代一直到现代。蒙古的第一家博物馆,当时称为蒙古中央博物馆,于1924年成立,成为其他博物馆(包括现今的蒙古国家博物馆)的基础。


博物馆的现建筑于1971年为庆祝蒙古人民革命50周年而兴建。直到1991年,该博物馆被称为革命博物馆。建筑顶部沿着建筑物顶部延伸的宽大的浮雕,象征着人民革命的胜利,有一个吹号角的骑手。


除了古代历史,该博物馆还展示了1921年蒙古人民革命时期、社会主义蒙古的形成以及20世纪90年代初的民主过渡时期的许多细节。


蒙古国家博物馆是蒙古主要的博物馆,致力于保护蒙古的历史和传统生活,每年吸引超过五万名游客。因此,该博物馆具有教育和文化作用,为公众提供了亲身体验蒙古人在历史时期的生活方式的机会。


在入口处有一个纪念1930年代政治压迫受害者的纪念碑、一座古老的钟和三个石碑。后者被称为鹿石,它们安放在贵族战士的墓地或祭祀场所。

博物馆提供蒙古语和英语的语音导览。展品的标识也以这两种语言制作。