Monument to Choibalsan Khorloogiin
Хорлоогийн Чойбалсангийн хөшөө
Monument to Choibalsan Khorloogiin

Creation year: 1946


Artist: S.Choimbol


Person: Choibalsan Khorloogiin 1895 - 1952


Description: Choibalsan Khorloogiin is, Prime Minister of People’s Republic of Mongolia from 1939 untill 1952 year.


He was born in a nomadic family. At the age of 13, he was sent to a Buddhist monastery, where he received the religious name "Choibalsan" ("choi" — dharma, "balsan" — greatness). In 1910, he left the monastery and went to Urga (current Ulaanbaatar). He started studying Russian language at a school under the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia, then went to study in Irkutsk. He knew Mongolian, Russian and German.


In 1919, he joined the revolutionary section (party), which then joined the Mongolian People's Revolutionary Party. Thanks to this, after the victory of the Mongolian People's Revolution, Choibalsan began to occupy the most important leadership positions in the leadership of the MPR.


He served as Minister of Defense, Head of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia. In 1939, he became the Prime Minister of the MPR (the de facto head of state). History notes, under Choibalsan’s rule, mass repressions were carried out in the country against Buddhist monks, representatives of the former nobility and other counter-revolutionary elements.


He led the Mongolian army during the battles on the Khalkhin-Gol river in 1939 and during the Soviet-Japanese War in 1945.

Хорлоогийн Чойбалсангийн хөшөө

Бүтээн байгуулсан он: 1946


Уран бүтээлч: С.Чоймбол


Нэр: Хорлоогийн Чойбалсан 1895 - 1952


Түүх: Тэрээр 1939-1952 онд БНМАУ-ын Ерөнхий сайдаар ажиллаж байжээ. Тэрээр малчин гэр бүлд төрж, 13 настайдаа Буддын шашны хийдэд шавилан сууж, тэндээ "Чойбалсан" ("чой" - ном, "балсан" - агуу) хэмээх шашны нэрийг авчээ. 1910 онд хийдээ орхиж Өргөөг зорьжээ. Улмаар Монгол улсын Гадаад хэргийн яамны харьяа сургуульд орос хэл сурч, Эрхүү хотод суралцсан. Солонгос, орос, герман хэлтэй. Х.Чойбалсан 1919 онд хувьсгалт дугуйланд нэгдэж, улмаар МАХН-д элссэн бөгөөд Монгол ардын хувьсгал ялсны дараагаар БНМАУ-ын удирдлагын хамгийн чухал удирдах албан тушаалуудыг хаших болжээ.


Тэрээр Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд, Дотоод хэргийн яам, ГХЯ-ны тэргүүнээр ажиллаж байсан бөгөөд 1939 онд БНМАУ-ын Ерөнхий сайдаар ажиллаж эхлэв.


Түүний удирдлагын үед буддын шашны лам нар, хуучин хутагтын төлөөлөгчид болон бусад хувьсгалын эсэргүү элементүүдийн эсрэг үй олноор нь хэлмэгдүүлэлт явагдсан хэмээн түүхэнд тэмдэглэгдсэн.


Тэрээр 1939 онд Халхын голын тулалдаан, 1945 онд Зөвлөлт-Японы дайны үеэр Монголын армийг удирдаж байжээ.

Памятник Чойбалсану Хорлогийну

Год создания: 1946


Скульптор: С. Чоймбол


Кому посвящен памятник: Чойбалсан Хорлогийн 1895 - 1952


Описание: Чойбалсан Хорлогийн - руководитель Народной Республики Монголия с 1939-го по 1952 год.


Чойбалсан родился в семье кочевников. В возрасте 13 лет его отправили в буддийский монастырь, где он получил религиозное имя "Чойбалсан" ("чой" — дхарма (буддийское учение), "балсан" — величие). В 1910 году он покинул монастырь и отправился в Ургу (нынешний Улан-Батор). Где он начал изучать русский язык в школе при Министерстве иностранных дел Монголии, а затем уехал учиться в Иркутск. Чойбалсан владел монгольским, русским и немецким языками.


В 1919 году Чойбалсан вступил в революционную секцию (партию), которая затем присоединилась к Монгольской народно-революционной партии. Благодаря этому после победы Монгольской народной революции Чойбалсан стал занимать важнейшие руководящие посты в руководстве МНР.


Он занимал посты министра обороны, был главой МВД и МИД Монголии. В 1939 году он стал премьер-министром МНР (фактическим главой государства). При правлении Чойбалсана в стране проводились массовые репрессии против буддийских монахов, представителей бывшей знати и других контрреволюционных элементов.


Также Чойбалсан возглавлял монгольскую армию во время сражений на реке Халхин-Гол в 1939 году и во время советско-японской войны в 1945 году.

乔巴山霍鲁纪念碑

创作年份:1946年


艺术家:S.Choimbol


姓名: 霍尔洛金·乔巴山 1895 - 1952


历史:霍尔洛金·乔巴山 (Khorloogiin Choibalsan) 从 1930 年至今担任蒙古人民共和国总理。


他出生在一个游牧家庭。 13岁时,他被送到一座佛教寺院,在那里他获得了宗教名称“Choibalsan”(“choi”——达摩,“balsan”——伟大)。 1910年,他离开修道院前往库尔加(现乌兰巴托)。 他开始在蒙古外交部下属学校学习俄语,后前往伊尔库茨克学习。 他懂蒙古语、俄语和德语。


1919年加入革命支部(党),后加入蒙古人民革命党。 正因为如此,蒙古人民革命胜利后,乔巴山开始占据蒙古人民革命党领导层中最重要的领导职务。


曾任蒙古国国防部长、内务部部长和外交部长。 1939年,他成为人民革命党总理(事实上的国家元首)。 历史表明,在乔巴山的统治下,对佛教僧侣、前贵族代表和其他反革命分子进行了大规模镇压。

他率领蒙古军队参加了1939年哈尔金河战役和1945年苏日战争。

허를러 처이발상 기념비

제작연도: 1946년


제작 참여 아티스트: S. Choimbol


성명: 허를러 처이발상 (1895 – 1952)


역사: 그는 1939년부터 1952년까지 몽골인민공화국 총리로 역임하였으며, 일반 유목민의 집안에서 태어나 13세에 불교 수도원의 제자가 되어 그곳에서 "처이발상"("처이"는 책, "발상"은 위대함)이라는 종교이름을 받았습니다. 1910년에 수도원을 떠나 어르거로 갔습니다. 이후 몽골 외교부 부속 학교에서 러시아어를 공부하고 이르쿠츠크로 유학을 갔으며, 한국어, 러시아어, 독일어를 구사하였습니다. 처이발상은 1919년에 혁명 학원에 합류하여, 그 후에 몽골 인민혁명당에 입당하였습니다. 몽골인민혁명이 승리한 후에 몽골인민공화국의 주요 직책들을 연달아 맡게 되었습니다. 그는 국방부 장관, 내무부와 외무부 장관을 역임하였으며, 1939년부터 몽골 총리직을 맡게 되었습니다. 그의 통치 기간에 불교 승려, 전 종교성인 대표들과 반혁명 세력에 대한 대규모 탄압을 실시되었다는 것으로 역사에 기록되어 있습니다.


그는 1939년에 할흐강 전투와 1945년 소련-일본 전쟁에서 몽골군을 이끌었습니다.