Jamyang Lhagvasuren monument (1912 - 1982)
Жамъянгийн Лхагвасүрэн
Жамьянгийн Лхагвасурэн
Jamyang Lhagvasuren (1912 - 1982)

Jamyan Lkhagvasuren (March 16, 1912 - May 13, 1982) - military and public figure of the Mongolian People's Republic (MPR), Colonel General of the Mongolian People's Army (1961), Minister of Defense of the Mongolian People's Republic (1959-1969), an outstanding Mongolian military leader of the XX century (1999).


He was awarded the Order of Sukhbaatar 4 times, the Order of the Red Banner for military merit 4 times, the Order of the Red Banner of Labor for merit, 3 times the Order of Military Merit, the Order of the Polar Bear, and on 19.07. .1989 he was awarded the title of Hero of the Republic of Moldova.


At the age of 20, he voluntarily joined the ranks of the Mongolian People's Revolutionary Army (MNR). In 1939, he took part in the battles on the Khalkhin-Gol River. He was deputy commander of the Mongol-Soviet grouping of troops Georgy Zhukov. He was the youngest commander at that time in the history of Mongolia.


In 1945, he took part in the defeat of the Japanese Kwantung Army. After the end of the war in the USSR, he was awarded the Order of Suvorov II degree. He was proud that he was awarded the Order of Suvorov, that he took part in the liberation of the inner Mongols, from the Japanese invaders. And that militaristic Japan, which had threatened the freedom of Mongolia and the whole world for many years, was finally defeated.


Later he was the Minister of Sports of the MPR and the Minister of Defense. In 1989, he was posthumously awarded the title of Hero of the Mongolian People's Republic.

Жамъянгийн Лхагвасүрэн (1912 - 1982)

Жамъянгийн Лхагвасүрэн (1912 оны гуравдугаар сарын 16 – 1982 оны тавдугаар сарын 13) нь Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын (БНМАУ) цэрэг, төрийн томоохон зүтгэлтэн, Монголын ардын армийн Хурандаа Генерал (1961), БНМАУ-ын Батлан хамгаалах яамны сайд (1959-1969), XX зууны манлай Монголын цэргийн гарамгай зүтгэлтэн (1999).


Сүхбаатарын одонгоор 4 удаа, Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 4, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон, Цэргийн гавьяаны одонгоор 3 удаа, Алтан гадас одон, 1989.07.19-д түүнийг БНМАУ-ын баатар цолоор нэхэн шагнажээ.


1939 онд Халхын голын тулалдаанд оролцсон. Тэрээр Монгол-Зөвлөлтийн цэргийн командлагч Георгий Константинович Жуковын орлогч байв. Тэр үеийн Монголын түүхэндэх хамгийн залуу командлагч байсан юм.


1945 онд Японы Квантуны армийг бут цохиход оролцсон бөгөөд ЗХУ-д дайн дууссаны дараа тэрээр Суворовын, цэргийн 2-р зэрэгийн одонгоор шагнагджээ. Суворовын одонгоор шагнагдсандаа мөн Өвөрмонголчуудыг японы түрэмгийлэгчдээс чөлөөлөхөд гар бие оролцсон, эцсийн дүндээ Монголын болон дэлхий дахины энх тайванд заналхийлж байсан милитарист Японыг ялсандаа тэрээр ихэд бахархдаг байв.


Тэрээр БНМАУ-ын Спортын сайд, Батлан хамгаалахын сайдаар ажиллаж байсан бөгөөд 1989 онд түүнийг нас барсны дараа БНМАУ-ын баатар цолоор тус тус шагнагдсан байна.

Жамьянгийн Лхагвасурэн (1912 - 1982)

Жамьянгийн Лхагвасурэн (16 марта 1912 — 13 мая 1982) — военный и общественный деятель Монгольской Народной Республики (МНР), генерал-полковник Монгольской Народной Армии (1961), министр обороны Монгольской Народной Республики ( 1959-1969).), выдающийся монгольский военачальник XX века (1999).


В 20 лет добровольно вступил в ряды Монгольской народно-революционной армии (МНРА). В 1939-м году участвовал в боях на реке Халхин-Гол. Был заместителем командующего монголо-советской группировкой войск Георгия Жукова. Был самым молодым полководцем в тот период истории Монголии.


В 1945 году принимал участие в разгроме японской квантунской армии. После окончания войны в СССР был награжден орденом Суворова II степени. Он чрезвычайно гордился, что удостоен ордена имени великого полководца, что участвовал в освобождении от японских оккупантов единокровных братьев - внутренних монголов, что наконец была разбита милитаристская Япония, много лет угрожавшая свободе Монголии и всего мира.


Позже был министром спорта МНР и министром обороны. В 1989 году ему было посмертно присвоено звание Героя Монгольской народной республики.

贾梦扬·拉格瓦苏伦(1912年3月16日 - 1982年5月13日)

贾梦扬·拉格瓦苏伦(Jamyan Lkhagvasuren,1912年3月16日 - 1982年5月13日)是蒙古人民共和国(MPR)的军事和社会公众人物,蒙古人民军上将(1961年),蒙古人民共和国国防部长(1959-1969年),是20世纪杰出的蒙古军事领袖(1999年)。


他曾四次获得苏赫巴托尔勋章、四次获得军功红旗勋章、一次获得劳动红旗勋章、三次获得军事功勋勋章、一次获得极地熊勋章,并于1989年7月19日被授予蒙古人民共和国英雄称号。


20岁时,他自愿加入了蒙古人民革命军(MNR)的行列。1939年,他参加了在哈尔基洪高勒河上的战斗,担任乔治·朱可夫指挥的蒙古苏联军队的副指挥官。那时,他是蒙古历史上最年轻的指挥官。


1945年,他参加了击败日本关东军的战斗。在苏联结束战争后,他被授予了苏沃洛夫二级勋章。他为获得苏沃洛夫勋章感到自豪,因为他参与了解救内蒙古免受日本侵略者的威胁。对于多年来一直威胁蒙古和整个世界自由的军国主义日本,终于被打败了。


后来,他曾担任MPR体育部长和国防部长。1989年,他被追授蒙古人民共和国英雄称号(追授)。