Monument to Georgy Zhukov
Георгий Жуков (1896 - 1974)
Памятник Георгию Жукову

Monument to Georgy Zhukov

Georgy Konstantinovich Zhukov is marshal of the Soviet Union, one of the most famous commanders of the Great Patriotic War and World War II. In 1939, he commanded the combined Mongolian-Soviet grouping of troops during the battles on the Khalkhin-Gol river.


In May 1939, the Japanese launched a major offensive against the Mongolian People's Republic. In fact reason for the Japanese attack was to test the strength of Soviet Union army and Mongolian independence. At first, the fighting was difficult, the Soviet-Mongolian troops were forced to make several tactical retreats.In June 1939, Georgy Zhukov was appointed commander of the Red Army corps in the territory of the Mongolian People's Republic.


Once in the position of commander of the corps, Zhukov immediately begins to act. To begin with, he moves the corps headquarters from Ulaanbaatar to an area located in the immediate vicinity of the front line. He created airfields near the positions of ground troops and improved communication with units.

Thanks to non-standard and active actions, he managed to successfully repel the Japanese offensive, create a layered defense and arrange the supply of troops. A tangible air superiority was achieved.


From August 20 to August 31 of 1939, Zhukov, together with his staff, conducted a successful operation to encircle and defeat the Japanese troops of General Komatsubara on the Khalkhin-Gol river. For this operation, Georgy Zhukov was awarded the title of Hero of the Soviet Union. Also the head of Mongolia H. Choibalsan awarded him the Order of the Red Flag of the MNR.


The victory of the USSR and MPR in the conflict on Khalkhin Gol had cardinal, far-reaching geopolitical consequences. In Japan, the defeat and simultaneous (August 23) signing of the Soviet-German non-aggression treaty led to a government crisis and the resignation of the cabinet of Hiranuma Kiichiro.


Modern historiography considers the defeat of the Japanese in the battles on Khalkhin Gol as one of the key factors that influenced Japan's decision to abandon plans to attack the USSR together with Germany in 1941.


We invite you to visit the Georgy Zhukov Museum to learn more about the biography of this outstanding man:

Георгий Жуков (1896 - 1974)

Георгий Константинович Жуков бол ЗХУ-ын маршал, Аугаа эх орны болон Дэлхийн хоёрдугаар дайны хамгийн алдартай командлагчдын нэг юм. 1939 онд Халхын голын тулалдаануудад Монгол-Зөвлөлтийн цэргийн нэгдсэн бүлэглэлийг удирдаж байжээ.


1939 оны 5-р сард Япончууд БНМАУ-ын эсрэг томоохон довтолгоон эхлэв. Япончуудын довтолгооны үндсэн шалтгаан нь ЗХУ-ын хүчин чадал болон Монгол улсын тусгаар тогтнолын бат бөх байдлыг шалгасан үйл явдал байсан гэж үзэж болно. Тулалдаан эхэндээ хүнд хэцүү байсан тул Зөвлөлт-Монголын цэргүүд хэд хэдэн удаа тактикийн ухралт хийхээс өөр аргагүй болжээ.


1939 оны 6-р сард Георгий Жуков БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дэх Улаан армийн корпусын командлагчаар томилогдов.


Корпусын командлагчийн албан тушаал хүлээн авсан Жуков тэр даруй ажлаа эхлэв. Эхлээд тэр корпусын штабыг Улаанбаатараас фронтын шугамын ойролцоо байрлах газар руу шилжүүлэв. Тэрээр хуурай замын цэргүүдийн байрлалын ойролцоо нисэх онгоцны буудлууд байгуулахыг тушааж, дэд хэсгүүдтэй холбоо тогтоов.

Стандарт бус болон идэвхтэй үйл ажиллагааныхаа ачаар тэрээр Японы довтолгоог амжилттай няцааж, давхар хамгаалалтыг бий болгож, цэргүүдийн хангамжийг зохион байгуулж чадсан юм. Агаарын тулалдаанд илэрхий давуу байдалтай болжээ..


1939 оны 8-р сарын 20-31-ний хооронд Жуков өөрийн штабын хамт Халхын голд генерал Комацубарагийн япон цэргүүдийг бүслэн бут цохих ажиллагааг амжилттай явуулав. Энэхүү ажиллагааны төлөө Георгий Жуков ЗХУ-ын баатар цол хүртсэн. Мөн Монгол улсын тэргүүн Х.Чойбалсан түүнийг БНМАУ-ын Улаан тугийн одонгоор шагнасан.


Халх голын мөргөлдөөнд ЗСБНХУ-ын байгуулсан ялалт нь геополитикийн асар өргөн үр дагавартай байв. Японы ялагдал ба үүнтэй зэрэгцэн (8-р сарын 23) үл довтлох тухай Зөвлөлт-Германы гэрээнд гарын үсэг зурсан нь тус улсад засгийн газар хямарч, Хиранума Киитирогийн танхим огцроход хүргэв.

Орчин үеийн түүх судлал япончуудын Халхын голын тулалдаануудад ялагдсан явдлыг 1941 онд Герман улстай хамтран ЗСБНХУ-д халдан довтлох төлөвлөгөөнөөсөө татгалзах Япон улсын шийдвэрт нөлөөлсөн гол хүчин зүйлүүдийн нэг мөн хэмээн үзэж байна.


Та бүхнийг энэ гарамгай хүний намтартай илүү тодорхой танилцахын тулд Георгий Жуковын музейд зочлохыг урьж байна.

Памятник Георгию Жукову

Георгий Константинович Жуков - маршал советского союза, один из самых известных полководцев Великой Отечественной и Второй мировой войны. В 1939 году командовал объединенной монгольско-советской группировкой войск, во время боев на реке Халхин-Гол.


В мае 1939 японцы начали крупное наступление на Монгольскую народную республику. Фактической причиной нападения Японии была проверка силы армии Советского Союза и независимости Монголии.


Первое время бои шли тяжело, советско-монгольские войска были вынуждены совершить несколько тактических отступлений.


В июне 1939 года Георгий Жуков был назначен командиром армейского корпуса Красной Армии на территории Монгольской народной республики.


Оказавшись в должности командующего корпусом, Жуков немедленно начинает действовать. Для начала он переносит штаб корпуса из Улаанбаатара в район, находящийся в непосредственной близости от линии фронта. Приказывает создать аэродромы вблизи позиций наземных войск и налаживает связь с подразделениями.

Благодаря нестандартным и активным действиям, ему удалось успешно отразить наступление японцев, создать эшелонированную оборону и наладить снабжение войск. Было достигнуто ощутимое превосходство в воздухе.


С 20 по 31 августа 1939 года, Жуков, совместно со своим штабом проводит успешную операцию по окружению и разгрому японских войск генерала Комацубары на реке Халхин-Гол. За эту операцию Георгий Жуков удостоился звания Героя Советского Союза. Также руководитель Монголии Х. Чойбалсан наградил его орденом Красного Знамени МНР.


Победа СССР в конфликте на Халхин-голе имела кардинальные, далеко идущие геополитические последствия. В Японии поражение и одновременное (23 августа) подписание советско-германского договора о ненападении привело к правительственному кризису и отставке кабинета Хиранумы Киитиро.


Современной историографией разгром японцев в боях на Халхин-Голе рассматривается как один из ключевых факторов, повлиявших на решение Японии отказаться от планов нападения на СССР вместе с Германией в 1941 году.


Предлагаем вам посетить музей Георгия Жукова, чтобы более подробно узнать о биографии этого выдающегося человека:

乔治·朱可夫纪念碑

乔治·康斯坦丁诺维奇·朱可夫是苏联元帅,也是二战中最著名的指挥官之一,曾在伟大卫国战争和第二次世界大战中担任重要角色。1939年,在卫尔·赫尔辛河战役期间,他指挥了联合蒙古-苏联部队。


1939年5月,日本发动了一次大规模进攻蒙古人民共和国的行动。日本进攻的官方理由是测试苏联军队的实力和蒙古的独立性,迫使蒙古放弃部分领土,并承认新的边界,该边界应沿赫尔辛河流域划定。起初,战斗非常艰苦,苏联-蒙古军队被迫进行了数次战术撤退。


1939年6月,乔治·朱可夫被任命为苏联红军在蒙古人民共和国领土上的军团指挥官。


一旦担任军团指挥官,朱可夫立即开始行动。首先,他将军团指挥部从乌兰巴托迁至靠近前线的地区。他在地面部队的阵地附近建立了机场,并改善了与部队的通讯。

多亏了不寻常和积极的行动,他成功地击退了日本的进攻,建立了分层防御,并安排了部队的补给。他取得了明显的空中优势。


1939年8月20日至8月31日,朱可夫与他的指挥部共同进行了一次成功的行动,包围并击败了赫尔辛河上的日本将领小松原。由于这次行动,乔治·朱可夫被授予了苏联英雄的称号。蒙古国元首H·乔巴尔赛授予他蒙古人民共和国红旗勋章。


苏联和蒙古人民共和国在赫尔辛河冲突中的胜利产生了根本性、深远的地缘政治影响。在日本,战败以及同时(8月23日)签署的苏德互不侵犯条约导致了政府危机,平沼骏一郎内阁辞职。


现代史学界认为,日本在赫尔辛河战斗中的失败是影响其决定放弃与德国一起于1941年进攻苏联的关键因素之一。


我们邀请您参观乔治·朱可夫博物馆,以了解更多关于这位杰出人物的传记: