Monument to prince Chingunzhav

Шадар ван Чингүнжавын хөшөө
Monument to prince Chingunzhav

Year of creation: 2010


Artist: Sh. Tengisbold


Person: Хотгойдын шадар ван Чингүнжав 1710 - 1757


Description: Chingunzhav is one of the two leaders of the anti-Manchu uprising of 1755-1756 in Mongolia.


During the third Oirat-Manchurian war in Dzungaria, the authorities of the Qing Empire (which then controlled most of the territory of modern Mongolia) began to mobilize the Mongolian population en masse and indiscriminately.


The local Manchu authorities in Mongolia, followed the commandment of Qing dynasty emperor, began to take away the last horses and remnants of cattle from the population of Khalkha free of charge.


It came to the point that postal stations on the Kyakhta (north bordering city with Russia)—Urga (capital city in that time) way were left without replacement horses, so that merchants, and diplomatic couriers passing along the highway were unable to replace tired horses.


The Khalkha commander Chingunzhav, outraged by such an attitude towards his people, raised an uprising, withdrew his subordinate troops from the Dzungaria and returned to Khalkha and Chingunzhav received a wide response throughout Mongolia. and the whole people began to rebel against the Qing government.


Due to the scale of the uprising, the Qing Empire was forced to transfer its troops to Khalkha in order to deal with the uprising that arose there. Chingunzhav, along with his entire family, was captured and brought to Beijing, where he was executed on June 12, 1756.


Now, in honor of his memory, the inhabitants of Khovsgol province named the hill Jankhas Bora - Prince (title Chingunzhava) hill, and in the area Arbulag somon (small admin unit of Mongolia) of the Khuvsugul province built a statue of Chingunzhav.


Chingunjav, who did not kneel before Manchuria and China until the end of his life, until he breathed his last, was remembered in history as a vivid monument that survived the generations of his country. In the 4th volume of the history of Mongolia, his deeds were assessed as "a true patriotic hero who fought bravely against Manchu rule and had the courage to sell the last drop of blood."

Шадар ван Чингүнжавын хөшөө

Бүтээн байгуулсан он: 2010


Уран бүтээлч: Ш.Тэнгисболд


Нэр: Хотгойдын шадар ван Чингүнжав 1710 - 1757


Түүх: Чингүнжав ван бол 1755-1756 онуудад Монголд гарсан Манжийн эсрэг бослогын хоёр удирдагчийн нэг юм.


Зүүнгарт болсон ойрад-манжийн 3 дахь дайны үеэр Чин гүрний эрх баригчид (тухайн үед орчин үеийн Монголын газар нутгийн ихэнх хэсэг тэдний хяналтад байсан) Монголын хүн амыг олноор нь дайчлах болсон байна..


Манжийн Монгол дахь орон нутгийн эрх баригчид Чин гүрний эзэн хааны тушаалаар Халхын хүн амын сүүлчийн адуу, үлдсэн үхрийг үнэ төлбөргүй булаан авч эхэлжээ.


Энэ явдлаас шалтгаалан Хиагт-Өргөөгийн замын шуудангийн өртөөнүүд сэлгэх морьгүй үлдсэн учир уг замаар дайран өнгөрч байсан албаны хүмүүс, худалдаачид, дипломат шууданчид ядарсан адуугаа юүлж чадахгүйд хүртлээ даамжирчээ.


Халхын жанжин Чингүнжав ард түмэнд нь ингэж хандсанд уурсан эсэргүүцэж бослого дэгдээж, өөрийн харьяаны цэргээ Зүүнгараас татан, тэдэнтэй хамт Халх руу буцсан ба Чингүнжавын бослогыг Монгол даяар дэмжиж Бүх ард түмэн Чин улсын эсрэг босчож эхэлсэн байна.


Бослогын цар хүрээнээс болж Чин гүрэн тэнд үүссэн бослогыг дарахын тулд Халх руу цэргээ шилжүүлэхээс өөр аргагүйд хүрчээ. Чингүнжавыг гэр бүлийнх нь хамт баривчлан Бээжинд авчирч 1756 оны 6-р сарын 12-нд тэнд цаазалжээ.


Өдгөө хотгойд түмэн түүний дурсгалыг хүндэтгэж Жанхас Бор толгойг - Ван толгой хэмээн нэрийдэж, Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын нутагт Чингүнжавын хөшөөг босгожээ. Улаан голоо тасартал, эцсийн амьсгалаа хураатал Манж, Хятадын өмнө сөхрөө үгүй Чингүнжав Эх орондоо үеийн үед дуурсагдан амьд үлдсэн гэрэлт хөшөө мөн хэмээн түүхэнд дуурсжээ. Монгол улсын түүхийн 4-р ботид "Манжийн ноёрхолын эсрэг цусны эцсийн дуслыг зарах зоригтой тууштай тэмцсэн жинхэнэ эх оронч баатар мөн" хэмээн түүний үйл хэргийг үнэлсэн байдаг.

Памятник князю Чингунжаву

Год установки: 2010


Архитектор: Ш.Тэнгисболд


Кому посвящен памятник: Князь Чингунжав 1710 - 1757


Описание: Князь Чингунжав — один из двух предводителей антиманьчжурского восстания 1755—1756 годов во Внешней Монголии.


Во время третьей ойратско-маньчжурская войны в Джунгарии, власти империи Цин (под властью которой тогда находилась большая часть территории современной Монголии) начали массово и неразборчиво проводить мобилизацию монгольского населения.


Местные маньчжурские власти Монголии стали безвозмездно отбирать у населения Халхи последних лошадей и остатки скота.


Дело дошло до того, что на тракте Кяхта (городок у северной границы России) — Урга (тогдашняя столица внутренней Монголии) почтовые станции были оставлены без сменных лошадей. Из-за этого проезжавшие по тракту чиновники, купцы и дипломатические курьеры не имели возможности заменить уставших лошадей.


Халхаский военачальник Чингунжав, возмущенный таким отношением к своему народу, поднял восстание, снял c фронта подчиненные ему войска и вместе с ними вернулся в Монголию. Восстание Чингунжава получило широкий отклик по всей стране - весь народ решил восстать против цинской власти.


Из-за масштаба восстания, империя Цин была вынуждена перебросить свои войска в Халху, чтобы подавить мятеж. Чингунжав вместе со всей своей семьёй был схвачен и привезен в Пекин, где его казнили 12 июня 1756 года.


Ныне в честь его памяти жители Хотгойди назвали холм Джанхас Бора – Князь (титул Чингунджава) холм, а в местности Арбулаг (сомон Хувсугулского уезда) построили статую Чингунджава. Чингунджав, не вставший на колени перед Маньчжурией и Китаем до сих пор живет в памяти монголов.


В 4-м томе истории Монголии Чингунджав был оценен как «истинный герой-патриот, храбро сражавшийся против маньчжурского владычества и имевший смелость отдать за это последнюю каплю своей крови».

钦贡扎布雕像

建造年份:2010


艺术家:Sh. Tengisbold


钦贡扎布国王是1755年至1756年外蒙古反满起义的两位领导人之一。


在准噶尔第三次近满战争期间,清朝当局(当时现代蒙古的大部分领土都在其控制之下)在不知情的情况下大量动员了蒙古族人口。


在愤怒的清朝皇帝的煽动下,蒙古的满洲文武地方当局开始免费没收喀尔喀人最后的马匹和剩余的牛。


受此事件影响,希亚特至乌尔古路上的驿站无马可换,途经该路的官员、商人、外交信使的情况升级到了疲倦的马匹无法调转的地步。


喀尔喀的将军钦古贾夫抗议这种对待他的人民的方式,并发动了叛乱。他从准噶尔撤军并与他们一起返回喀尔喀。钦古贾夫的叛乱得到了蒙古各地的广泛支持。 全体人民决定起来反抗清政府。 已开始。


由于叛乱规模巨大,清朝被迫调兵前往喀尔喀镇压当地叛乱。 钦贡扎布和他的全家被捕并被带到北京,并于 1756 年 6 月 12 日被处决。 帝国派出一支讨伐队前往外蒙古。 此外,所有涉嫌同情钦贡贾夫的王子和官员都被杀害。


如今,Khotgoi人民将Jankhas Bor头命名为Van头,并在Khuvsgul省Arbulag sum地区建造了钦贡扎布雕像以纪念他。 钦贡贾夫直到乌兰河尽头,直到咽下最后一口气,才在满清和中国面前下跪,他作为一座光辉的丰碑,在他的国家的几代人中流传下来,被载入史册。 《蒙古史》第四卷评价他的事迹为“勇敢地反抗满洲统治、敢于出卖最后一滴血的真正的爱国英雄”。

샤다르 왕 칭군자브의 기념비

제작연도: 2010년


제작 참여 아티스트: Sh. Tengisbold


성명: 허트거이드의 샤다르 왕 칭군자브 (1710-1757)


역사: 칭군자브 왕은 1755-1756년에 몽골에서 일어난 반만주 반란을 일으킨 두 지도자 중 한 명이었습니다. 준가르에서 일어난 제3차 오이라트-만주 전쟁 당시 청나라 통치자(당시 현제 몽골 영토의 대부분이 그들의 통지하에 있었다)는 몽골 인민들을 대규모로 전쟁에 동원하였습니다. 만주 몽골 지방 통치자들은 청나라 황제의 명령에 따라 할흐족의 인민의 마지막 말과 소를 대금을 지불하지 않고 압수하기 시작하였습니다. 이로 인해 햐그트-어르거 역참에 환승할 말이 없는 현상이 발생하였기에 도로를 지나가는 관료, 상인, 외교 특사원들은 지친 말을 역참에서 갈아탈 수 없을 지경에 이르게 되었습니다. 할흐의 장군 칭군자브는 국민이 당하고 있는 고난에 극대 노하여 반란을 일으켜 본인 소속 군대를 준가르에서 철수시켜 군대를 이끌고 할흐로 돌아갔으며, 칭군자브의 반란을 몽골 전지역에서 지원하여 모든 사람들이 청에 대항하기 시작하였습니다. 반란의 규모가 커지면서 청나라는 반란을 진압하기 위해 군대를 할흐로 이동시킬 수밖에 없게 되었습니다. 칭군자브를 그의 가족과 같이 체포하고 베이징으로 이송하여 1756년 6월 12일에 처형하였습니다.


허트거이트 민족이 그를 기리기 위해 장하스 버르 언덕을 왕의 언덕으로 칭하여 홉스걸 도의 아르볼라그 군 지역에 칭군자브의 기념비를 세웠습니다. 생명이 끊어지는 순간까지, 마지막 숨을 거둘 때까지 만주 중국의 앞에 무릎을 꿇지 않은 칭군자브는 조국에서 대대로 기억되어 빛날 것이며, 이 동상은 이를 기리기 위한 동상으로 역사에 기록되었습니다. 몽골 역사 제4권에서는 그의 업적을 “만주통치에 맞서 마지막 피 한 방울까지 팔겠다는 용기로 싸운 진정한 애국영웅”으로 평가하고 있습니다.