"Camel caravan" monument
"Тэмээн жингийн цуваа" хөшөө
"Camel caravan" monument

Year of creation: 2015


Artist: Yo. Dalkh-Ochir


Description: The main meaning of the complex sculpture "Camel Caravan" is to reveal the powerful real image of the Mongolian camel, which has played an important role in the development of economic and cultural exchange between Asia and Europe, which is famous in many countries and the world under the names of "Tea way", and the shape and movement of the camel's weight shows the symbol of entering into the capital of the country carrying wealth.


The "Tea way" trade route, often regarded as the second most important trade route after the "Silk Road," was in operation for over two centuries. It played a substantial role in shaping the social, economic, and cultural development of Russia, Mongolia, and China. This route, often described as the "vein" of transportation, made a significant contribution to the economic development of Urgu (now Ulaanbaatar), generating substantial revenue for the city.

"Тэмээн жингийн цуваа" хөшөө

Бүтээн байгуулсан он: 2015.


Уран бүтээлч: Ё.Далх-Очир.


Түүх: “Торгоны зам” цогц баримлын үндсэн утга санаа нь “Торгоны зам”, “Цайны зам” хэмээх нэрээр олон улс, дэлхийд алдаршсан Ази–Европын хооронд эдийн засаг, соёлын солилцооны хөгжлийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн монгол тэмээний хүчирхэг бодит дүр төрхийг нээн харуулж, тэмээн жингийн цуваа бүхий хэлбэр хөдөлгөөн нь эд баялгийг тээн улсын нийслэл руу орж байгаа бэлгэдлийг харуулж байгаа аж.


Худалдааны эргэлтийн хувьд Цайны зам нь Их торгоны замын дараа ордог. Цайны зам нь 200 гаруй жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж, Орос, Монгол, Хятад улсын нийгэм, эдийн засаг, соёлын хөгжилд асар их нөлөө үзүүлсэн. Энэхүү тээврийн “судас” болсон зам нь их хэмжээний бэлэн мөнгөн орлогын эх үүсвэр болж Өргөө (одоогийн Улаанбаатар) хотын хөгжилд ихээхэн тус нэмэр болсон.

Монумент “Караван Верблюдов”

Дата создания комплекса: 2015.


Скульптор: Ё.Далх-Очир.


Описание: Основной смысл комплекса скульптур состоит в том, чтобы раскрыть мощный образ монгольского верблюда, сыгравшего важную роль в развитии экономического и культурного обмена между Азией и Европой. Торговый путь, проходивший через Улан-Батор назывался "Чайный путь».


Торговый маршрут "Чайный путь", часто рассматриваемый как второй по важности торговый маршрут после "Шелкового пути". Он действовал более двух столетий до начала 20 века. Чайный путь сыграл существенную роль в развитии России, Монголии и Китая. Также этот маршрут, который часто называют "транспортной артерией", внес значительный вклад в экономическое развитие города Урга (ныне Улан-Батор), принося значительный доход городу.

“骆驼列队”纪念碑

建造年份:2015年


艺术家:Yo. Dalkh-Ochir


历史:雕像《丝绸之路》的主要意义是揭示蒙古骆驼强大的真实形象,它在亚欧经济文化交流的发展中发挥了重要作用,闻名于许多国家和地区。世界以“丝绸之路”和“茶叶之路”的名义展示,而骆驼队的形态和动作则显示出承载财富进入国家首都的象征。


茶叶之路的贸易规模仅次于丝绸之路。 茶路已运行200多年,对俄罗斯、蒙古国和中国的社会、经济和文化发展产生了巨大影响。 这条道路成为交通的“静脉”,为乌尔古(现乌兰巴托)的发展做出了巨大贡献,成为大量现金收入的来源。

"낙타의 행진" 기념비

제작연도: 2015년


제작 참여 아티스트: Yo. Dalkh-Ochir


역사: "실크로드" 조형물의 주요 의미는 '실크로드'과 '티로드'라는 이름으로 세계적으로 유명한 아시아와 유럽을 연결함으로써 경제 및 문화 교류 발전에 중요한 역할을 한 강인한 몽골 낙타의 실제 모습을 보여주고 있으며, 낙타의 행진 모습은 부를 날라 나라의 수도에 들여오는 것을 상징하고 있습니다.


티로드의 무역 회전율은 대 실크로드 다음으로 두 번째입니다. 티로드는 200년 이상 운영되었으며, 러시아, 몽골, 중국의 사회, 경제, 문화 발전에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 교통의 주요 맥이라고 할 수 있는 도로는 대규모의 현금 수입원이 되어 어르거(현 울란바토르 시) 발전에 많은 기여를 하였습니다.